4-(5-bromo-2-chlorobenzyl) phenyl ethyl ether

4-(5-bromo-2-chlorobenzyl) phenyl ethyl ether pharma intermediate.

API Name Dapagliflozin Intermediate
CAS No 461432-23-5
Molecular Weight 325.63
Synonyms (5-Bromo-2-chlorophenyl)(4-ethoxyphenyl)methylene